Czy Cryptiony weryfikuje czy dana kryptowaluta/token oferowana przez giełdę/brokera spełnia definicję waluty wirtualnej (w rozumieniu przepisów AML)?

Aplikacja nie integruje się z podmiotami, które oferują instrumenty inne niż waluty wirtualne np. CFD. W przypadku gdy giełda oferuje waluty wirtualne oraz inne instrumenty niespełniające definicji waluty wirtualnej, to wówczas integracja z giełdami dotyczy wyłącznie obrotu i historii transakcji walut wirtualnych. Obowiązek weryfikacji czy dana kryptowaluta/token spełnia definicję waluty wirtualnej spoczywa na użytkowniku.

W rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.), waluta wirtualna to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji
    lub z nią współpracujące,
  • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • wekslem lub czekiem

    oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.